THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 41 TRÚNG SVIP ĐỀ: 41
16-01-2022 31 TRÚNG SVIP ĐỀ: 31
15-01-2022 23 TRÚNG LÔ: 23
14-01-2022 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19
13-01-2022 38 TRÚNG SVIP ĐỀ: 38
12-01-2022 13 TRÚNG LÔ: 13
11-01-2022 27 TRÚNG SVIP ĐỀ: 27
10-01-2022 46 TRƯỢT
09-01-2022 93 TRÚNG SVIP ĐỀ: 93
08-01-2022 69 TRÚNG SVIP ĐỀ: 69
07-01-2022 68 TRƯỢT
06-01-2022 37 TRÚNG SVIP ĐỀ: 37
05-01-2022 29 TRƯỢT
04-01-2022 40 TRƯỢT
03-01-2022 61 TRÚNG SVIP ĐỀ: 61
02-01-2022 94 TRÚNG SVIP ĐỀ: 94