THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-11-2023
28-11-2023 913 TRÚNG SVIP 3C: 913
27-11-2023 857 TRƯỢT
26-11-2023 873 TRÚNG SVIP 3C: 873
25-11-2023 916 TRƯỢT
24-11-2023 952 TRÚNG SVIP 3C: 952
23-11-2023 999 TRÚNG SVIP 3C: 999
22-11-2023 770 TRƯỢT
21-11-2023 948 TRÚNG SVIP 3C: 948
20-11-2023 071 TRÚNG SVIP 3C: 071
19-11-2023 429 TRÚNG SVIP 3C: 429
18-11-2023 471 TRƯỢT
17-11-2023 032 TRƯỢT
16-11-2023 988 TRƯỢT
15-11-2023 959 TRƯỢT
14-11-2023 820 TRƯỢT
13-11-2023 522 TRƯỢT