THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-11-2019
19-11-2019 942 TRÚNG SVIP 3C: 942
18-11-2019 484 TRÚNG SVIP 3C: 484
17-11-2019 000 TRÚNG SVIP 3C: 000
16-11-2019 682 TRÚNG SVIP 3C: 682
15-11-2019 208 TRÚNG SVIP 3C: 208
14-11-2019 358 TRÚNG SVIP 3C: 358
13-11-2019 618 TRÚNG SVIP 3C: 618
12-11-2019 744 TRÚNG SVIP 3C: 744
11-11-2019 116 TRÚNG SVIP 3C: 116
10-11-2019 310 TRÚNG SVIP 3C: 310
09-11-2019 502 TRÚNG SVIP 3C: 502
08-11-2019 892 TRÚNG SVIP 3C: 892
07-11-2019 024 TRÚNG SVIP 3C: 024
06-11-2019 181 TRÚNG SVIP 3C: 181
05-11-2019 990 TRÚNG SVIP 3C: 990
04-11-2019 043 TRÚNG SVIP 3C: 043