THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-06-2021
18-06-2021 08 | 33 90 TRÚNG SL: 08X2 | TRƯỢT
17-06-2021 00 | 10 67 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 10X2 67
16-06-2021 49 | 98 22 TRÚNG SL: 49X2 | TRÚNG XIÊN 2: 98 22X4
15-06-2021 36 | 57 43 TRÚNG SL: 36 | TRÚNG LÔ: 43
14-06-2021 76 | 54 70 TRÚNG SL: 76 | TRÚNG XIÊN 2: 54 70
13-06-2021 24 | 64 69 TRÚNG SL: 24 | TRÚNG LÔ: 69
12-06-2021 01 | 76 22 TRÚNG SL: 01X2 | TRÚNG XIÊN 2: 76 22
11-06-2021 45 | 03 65 TRÚNG SL: 45X2 | TRÚNG XIÊN 2: 03 65
10-06-2021 32 | 67 09 TRÚNG SL: 32 | TRÚNG XIÊN 2: 67 09
09-06-2021 95 | 16 29 TRÚNG SL: 95X2 | TRÚNG XIÊN 2: 16 29
08-06-2021 98 | 74 43 TRÚNG SL: 98X2 | TRÚNG XIÊN 2: 74 43
07-06-2021 02 | 48 15 TRÚNG SL: 02X2 | TRÚNG XIÊN 2: 48 15
06-06-2021 21 | 23 13 TRÚNG SL: 21X2 | TRƯỢT
05-06-2021 43 | 63 11 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 63 11
04-06-2021 10 | 50 02 TRÚNG SL: 10X2 | TRÚNG LÔ: 02
03-06-2021 83 | 62 65 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 65