THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 39 | 79 65 TRÚNG SL: 39X2 | TRÚNG XIÊN 2: 79 65
16-01-2022 18 | 33 35 TRÚNG SL: 18X2 | TRÚNG LÔ: 33
15-01-2022 87 | 22 77 TRÚNG SL: 87X2 | TRÚNG XIÊN 2: 22 77
14-01-2022 39 | 70 60 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 70 60
13-01-2022 28 | 32 82 TRÚNG SL: 28X2 | TRÚNG LÔ: 82
12-01-2022 92 | 16 53 TRÚNG SL: 92X2 | TRÚNG XIÊN 2: 16 53
11-01-2022 62 | 50 27 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 27
10-01-2022 63 | 63 07 TRÚNG SL: 63X2 | TRÚNG XIÊN 2: 63X2 07
09-01-2022 85 | 11 35 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 11 35
08-01-2022 29 | 04 80 TRÚNG SL: 29 | TRÚNG LÔ: 04
07-01-2022 74 | 02 22 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 02
06-01-2022 00 | 46 06 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG XIÊN 2: 46 06
05-01-2022 78 | 59 50 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 59 50
04-01-2022 45 | 19 64 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 19 64X3
03-01-2022 34 | 59 81 TRÚNG SL: 34X2 | TRÚNG LÔ: 59
02-01-2022 51 | 58 92 TRÚNG SL: 51 | TRÚNG LÔ: 92