THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-06-2021
18-06-2021 61 | 94 67 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG ST: 94 67
17-06-2021 57 | 43 54 TRƯỢT | TRÚNG ST: 43 54
16-06-2021 22 | 98 91 TRÚNG ĐỀ: 22X4 | TRÚNG ST: 98 91
15-06-2021 83 | 83 37 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG ST: 83 37
14-06-2021 46 | 05 06 TRÚNG ĐỀ: 46X2 | TRÚNG LÔ: 06
13-06-2021 79 | 43 01 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG LÔ: 43
12-06-2021 83 | 02 26 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRƯỢT
11-06-2021 48 | 02 26 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG ST: 02 26
10-06-2021 78 | 64 09 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 09
09-06-2021 98 | 12 95 TRƯỢT | TRÚNG ST: 12 95X2
08-06-2021 65 | 95 67 TRƯỢT | TRÚNG ST: 95 67
07-06-2021 22 | 45 87 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG ST: 45 87
06-06-2021 63 | 63 49 TRÚNG ĐỀ: 63X2 | TRÚNG LÔ: 63X2
05-06-2021 73 | 11 55 TRƯỢT | TRÚNG ST: 11 55
04-06-2021 31 | 22 02 TRƯỢT | TRÚNG ST: 22 02
03-06-2021 21 | 66 79 TRÚNG ĐỀ: 21 | TRÚNG LÔ: 79