THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-11-2023
28-11-2023 13 | 09 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG SL: 09X2
27-11-2023 56 | 37 TRƯỢT | TRÚNG SL: 37X2
26-11-2023 73 | 63 TRÚNG ĐỀ: 73 | TRƯỢT
25-11-2023 16 | 81 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRƯỢT
24-11-2023 51 | 13 TRƯỢT | TRƯỢT
23-11-2023 99 | 68 TRÚNG ĐỀ: 99 | TRÚNG SL: 68X2
22-11-2023 71 | 88 TRƯỢT | TRƯỢT
21-11-2023 48 | 19 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRƯỢT
20-11-2023 70 | 70 TRƯỢT | TRƯỢT
19-11-2023 19 | 33 TRÚNG LÔ: 19 | TRÚNG SL: 33X2
18-11-2023 71 | 13 TRÚNG ĐỀ: 71 | TRÚNG SL: 13
17-11-2023 20 | 64 TRƯỢT | TRƯỢT
16-11-2023 69 | 72 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRƯỢT
15-11-2023 59 | 96 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG SL: 96X2
14-11-2023 00 | 14 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRÚNG SL: 14X2
13-11-2023 12 | 29 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRƯỢT