THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 19-01-2021
19-01-2021 77 | 48 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG SL: 48X2
18-01-2021 49 | 38 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG SL: 38X2
17-01-2021 96 | 64 TRƯỢT | TRÚNG SL: 64X2
16-01-2021 46 | 08 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG SL: 08X2
15-01-2021 75 | 38 TRƯỢT | TRƯỢT
14-01-2021 49 | 94 TRƯỢT | TRƯỢT
13-01-2021 59 | 71 TRÚNG LÔ: 59 | TRÚNG SL: 71X2
12-01-2021 92 | 78 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRƯỢT
11-01-2021 08 | 16 TRÚNG LÔ: 08 | TRƯỢT
10-01-2021 46 | 70 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG SL: 70X2
09-01-2021 55 | 90 TRƯỢT | TRÚNG SL: 90X2
08-01-2021 17 | 52 TRƯỢT | TRÚNG SL: 52
07-01-2021 54 | 84 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG SL: 84X2
06-01-2021 02 | 09 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRƯỢT
05-01-2021 76 | 98 TRÚNG ĐỀ: 76X2 | TRÚNG SL: 98X2
04-01-2021 78 | 09 TRƯỢT | TRÚNG SL: 09X2