THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ sáu, 31-05-2024
29-05-2024 31 | 031 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG 3C: 031
28-05-2024 90 | 490 TRÚNG ĐỀ: 90 | TRÚNG 3C: 490
27-05-2024 68 | 578 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 578
26-05-2024 98 | 399 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRƯỢT
25-05-2024 23 | 743 TRÚNG LÔ: 23X2 | TRÚNG 3C: 743
24-05-2024 98 | 098 TRÚNG ĐỀ: 98 | TRÚNG 3C: 098
23-05-2024 82 | 172 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRƯỢT
22-05-2024 97 | 398 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRƯỢT
21-05-2024 00 | 200 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG 3C: 200
20-05-2024 76 | 976 TRƯỢT | TRƯỢT
19-05-2024 74 | 477 TRƯỢT | TRƯỢT
18-05-2024 22 | 312 TRÚNG ĐỀ: 22X4 | TRƯỢT
17-05-2024 68 | 467 TRÚNG ĐỀ: 68 | TRƯỢT
16-05-2024 34 | 034 TRÚNG ĐỀ: 34 | TRÚNG 3C: 034
15-05-2024 27 | 925 TRƯỢT | TRƯỢT
14-05-2024 80 | 880 TRÚNG ĐỀ: 80 | TRÚNG 3C: 880