THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ ba, 11-08-2020
10-08-2020 28 | 628 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG 3C: 628
09-08-2020 38 | 139 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRƯỢT
08-08-2020 59 | 968 TRÚNG LÔ: 59 | TRƯỢT
07-08-2020 14 | 614 TRÚNG ĐỀ: 14X2 | TRÚNG 3C: 614
06-08-2020 74 | 376 TRƯỢT | TRƯỢT
05-08-2020 96 | 297 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRƯỢT
04-08-2020 16 | 607 TRƯỢT | TRƯỢT
03-08-2020 36 | 835 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRƯỢT
02-08-2020 20 | 610 TRƯỢT | TRƯỢT
01-08-2020 12 | 011 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRƯỢT
31-07-2020 62 | 363 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
30-07-2020 62 | 563 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 563
29-07-2020 17 | 716 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRƯỢT
28-07-2020 92 | 372 TRÚNG LÔ: 92X2 | TRƯỢT
27-07-2020 31 | 930 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRƯỢT
26-07-2020 44 | 164 TRƯỢT | TRƯỢT