THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 29-11-2023
28-11-2023 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
27-11-2023 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
26-11-2023 6-2 TRƯỢT
25-11-2023 1-5 TRÚNG ĐẦU: 1
24-11-2023 5-1 TRÚNG ĐẦU: 5
23-11-2023 9-9 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 9
22-11-2023 5-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
21-11-2023 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4
20-11-2023 5-0 TRƯỢT
19-11-2023 2-9 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9
18-11-2023 7-1 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1
17-11-2023 1-0 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-11-2023 5-7 TRƯỢT
15-11-2023 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
14-11-2023 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
13-11-2023 0-0 TRƯỢT