THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 4-1 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 1
16-01-2022 2-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
15-01-2022 1-0 TRƯỢT
14-01-2022 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
13-01-2022 3-9 TRÚNG ĐẦU: 3
12-01-2022 0-2 TRÚNG ĐẦU: 0
11-01-2022 2-9 TRÚNG ĐẦU: 2
10-01-2022 4-5 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 5
09-01-2022 8-1 TRƯỢT
08-01-2022 5-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
07-01-2022 4-6 TRƯỢT
06-01-2022 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3
05-01-2022 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
04-01-2022 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
03-01-2022 6-1 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1
02-01-2022 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9