THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 28-11-2020
27-11-2020 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2
26-11-2020 7-2 TRÚNG ĐẦU: 7
25-11-2020 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6
24-11-2020 6-4 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4
23-11-2020 3-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
22-11-2020 8-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
21-11-2020 6-1 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1
20-11-2020 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
19-11-2020 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
18-11-2020 2-1 TRƯỢT
17-11-2020 7-3 TRÚNG ĐUÔI: 3
16-11-2020 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3
15-11-2020 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1
14-11-2020 0-4 TRÚNG ĐẦU: 0
13-11-2020 6-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
12-11-2020 1-4 TRÚNG ĐẦU: 1