THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 11-08-2020
10-08-2020 2-8 | 29 69 | 55 01 92 45 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 55 01 92 45
09-08-2020 3-8 | 17 96 | 05 91 79 85 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 17 96 | TRÚNG XIÊN 4: 05 91 79 85
08-08-2020 5-8 | 96 55 | 87 19 84 52 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 55 | TRÚNG XIÊN 4: 87 19 84 52
07-08-2020 1-2 | 21 13 | 85 81 99 45 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 21 13 | TRÚNG LÔ: 81X2 45
06-08-2020 7-5 | 87 55 | 60 18 75 28 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 55 | TRÚNG XIÊN 4: 60 18 75X2 28
05-08-2020 9-5 | 83 00 | 34 58 29 95 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 00 | TRÚNG XIÊN 4: 34 58 29 95
04-08-2020 1-7 | 38 47 | 74 88 38 39 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 38X2 47 | TRÚNG XIÊN 4: 74 88 38X2 39
03-08-2020 3-6 | 90 28 | 84 25 90 55 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 90 28 | TRÚNG LÔ: 84 90 55
02-08-2020 1-1 | 71 80 | 64 25 11 91 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 71 80 | TRÚNG LÔ: 64 25 11
01-08-2020 1-3 | 02 79 | 35 71 75 23 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 79X2 | TRÚNG LÔ: 71 75 23
31-07-2020 6-3 | 34 35 | 56 66 02 72 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 35 | TRÚNG LÔ: 56 66 02