THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 20-11-2019
19-11-2019 931 | 58 TRƯỢT | TRÚNG SL: 58X2
18-11-2019 573 | 42 TRƯỢT | TRÚNG SL: 42X2
17-11-2019 000 | 71 TRÚNG 3C: 000 | TRÚNG SL: 71X3
16-11-2019 593 | 49 TRƯỢT | TRÚNG SL: 49X2
15-11-2019 309 | 83 TRƯỢT | TRÚNG SL: 83X2
14-11-2019 259 | 91 TRƯỢT | TRÚNG SL: 91X2
13-11-2019 709 | 95 TRƯỢT | TRƯỢT
12-11-2019 745 | 54 TRƯỢT | TRƯỢT
11-11-2019 106 | 15 TRƯỢT | TRƯỢT
10-11-2019 300 | 33 TRƯỢT | TRÚNG SL: 33X3
09-11-2019 403 | 95 TRƯỢT | TRÚNG SL: 95X2
08-11-2019 981 | 77 TRƯỢT | TRÚNG SL: 77X2
07-11-2019 115 | 35 TRƯỢT | TRƯỢT
06-11-2019 665 | 29 TRƯỢT | TRƯỢT
05-11-2019 890 | 32 TRƯỢT | TRÚNG SL: 32X2
04-11-2019 042 | 77 TRƯỢT | TRÚNG SL: 77