THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-01-2022
17-01-2022 041 | 49 TRÚNG 3C: 041 | TRƯỢT
16-01-2022 431 | 17 TRÚNG 3C: 431 | TRƯỢT
15-01-2022 221 | 97 TRƯỢT | TRƯỢT
14-01-2022 229 | 29 TRƯỢT | TRÚNG SL: 29X2
13-01-2022 637 | 38 TRƯỢT | TRÚNG SL: 38
12-01-2022 903 | 92 TRÚNG 3C: 903 | TRÚNG SL: 92X2
11-01-2022 427 | 51 TRÚNG 3C: 427 | TRƯỢT
10-01-2022 845 | 52 TRÚNG 3C: 845 | TRÚNG SL: 52
09-01-2022 094 | 87 TRƯỢT | TRÚNG SL: 87X2
08-01-2022 969 | 37 TRÚNG 3C: 969 | TRƯỢT
07-01-2022 656 | 63 TRƯỢT | TRÚNG SL: 63
06-01-2022 436 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00X2
05-01-2022 609 | 88 TRƯỢT | TRÚNG SL: 88X2
04-01-2022 330 | 56 TRÚNG 3C: 330 | TRÚNG SL: 56
03-01-2022 060 | 24 TRƯỢT | TRƯỢT
02-01-2022 494 | 30 TRÚNG 3C: 494 | TRƯỢT