THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 31-05-2024
29-05-2024 041 | 24 TRƯỢT | TRƯỢT
28-05-2024 490 | 34 TRÚNG 3C: 490 | TRƯỢT
27-05-2024 579 | 11 TRƯỢT | TRƯỢT
26-05-2024 399 | 29 TRƯỢT | TRƯỢT
25-05-2024 744 | 91 TRƯỢT | TRƯỢT
24-05-2024 098 | 50 TRÚNG 3C: 098 | TRƯỢT
23-05-2024 183 | 62 TRƯỢT | TRÚNG SL: 62
22-05-2024 387 | 46 TRƯỢT | TRƯỢT
21-05-2024 200 | 09 TRÚNG 3C: 200 | TRÚNG SL: 09X2
20-05-2024 956 | 31 TRƯỢT | TRƯỢT
19-05-2024 479 | 75 TRƯỢT | TRƯỢT
18-05-2024 321 | 14 TRƯỢT | TRƯỢT
17-05-2024 467 | 62 TRƯỢT | TRÚNG SL: 62X2
16-05-2024 034 | 43 TRÚNG 3C: 034 | TRƯỢT
15-05-2024 927 | 88 TRƯỢT | TRÚNG SL: 88X2
14-05-2024 880 | 35 TRÚNG 3C: 880 | TRƯỢT