THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 19-06-2021
18-06-2021 760 | 19 TRƯỢT | TRÚNG SL: 19
17-06-2021 366 | 10 TRƯỢT | TRÚNG SL: 10X2
16-06-2021 622 | 48 TRÚNG 3C: 622 | TRƯỢT
15-06-2021 493 | 68 TRƯỢT | TRÚNG SL: 68
14-06-2021 156 | 74 TRƯỢT | TRƯỢT
13-06-2021 889 | 08 TRƯỢT | TRÚNG SL: 08
12-06-2021 284 | 11 TRƯỢT | TRƯỢT
11-06-2021 348 | 55 TRÚNG 3C: 348 | TRƯỢT
10-06-2021 978 | 42 TRƯỢT | TRÚNG SL: 42X2
09-06-2021 099 | 85 TRÚNG 3C: 099 | TRƯỢT
08-06-2021 267 | 98 TRƯỢT | TRÚNG SL: 98X2
07-06-2021 432 | 02 TRƯỢT | TRÚNG SL: 02X2
06-06-2021 663 | 31 TRÚNG 3C: 663 | TRƯỢT
05-06-2021 273 | 44 TRƯỢT | TRÚNG SL: 44X2
04-06-2021 930 | 00 TRÚNG 3C: 930 | TRƯỢT
03-06-2021 721 | 84 TRÚNG 3C: 721 | TRÚNG SL: 84X2