THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 02-07-2022
01-07-2022 697 | 37 TRÚNG 3C: 697 | TRƯỢT
30-06-2022 839 | 91 TRÚNG 3C: 839 | TRÚNG SL: 91X2
29-06-2022 892 | 25 TRÚNG 3C: 892 | TRƯỢT
28-06-2022 149 | 77 TRÚNG 3C: 149 | TRÚNG SL: 77X2
27-06-2022 181 | 74 TRƯỢT | TRƯỢT
26-06-2022 970 | 43 TRÚNG 3C: 970 | TRƯỢT
25-06-2022 767 | 78 TRƯỢT | TRÚNG SL: 78X2
24-06-2022 676 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00X2
23-06-2022 140 | 01 TRÚNG 3C: 140 | TRÚNG SL: 01X2
22-06-2022 836 | 14 TRƯỢT | TRƯỢT
21-06-2022 571 | 28 TRÚNG 3C: 571 | TRÚNG SL: 28X2
20-06-2022 807 | 44 TRƯỢT | TRƯỢT
19-06-2022 449 | 44 TRÚNG 3C: 449 | TRƯỢT
18-06-2022 191 | 22 TRƯỢT | TRƯỢT
17-06-2022 273 | 02 TRƯỢT | TRÚNG SL: 02X2
16-06-2022 525 | 86 TRƯỢT | TRÚNG SL: 86X2